Generelle salgs- og leveringsbetingelser

januar 2017

Anvendelse

Efterfølgende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Tønnesen A/S – herefter kaldet Tønnesen og køberen, og finder anvendelse i det omfang de ikke er ændret ved udtrykkelig, skriftlig aftale mellem parterne. Købers eventuelle egne forretnings og/eller betalingsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er anerkendt af Tønnesen.

Tilbud og accept

Salgstilbud er gældende i 30 dage, hvorefter de anses for bortfaldet, med mindre andet er aftalt skriftligt. Tønnesen påtager sig ikke ansvar for fuldstændig overensstemmelse mellem eventuelle specifikationer i købers forespørgsel i forhold til specifikationer i Tønnesen' tilbud og/eller ordre-bekræftelse. Hvis der er uoverensstemmelser mellem forespørgslens specifikationer og tilbuddet/ordren, er ordre-bekræftelsens specifikationer gældende. Alle oplysninger om vægt, specifikationer, tekniske data m.v., der måtte fremgå af kataloger, inter-/intranetsider, cirkulærer m.v., er omtrentlige og vil kun være bindende for Tønnesen, såfremt tilbuddet eller aftalen direkte henviser til dem.

Prøver og beskrivelser

Prøver, billeder, tekniske beskrivelser o.l. beregnet til frem-stilling af varer hos Tønnesen. som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, er Tønnesens ejendom og må ikke kopieres, reproduceres eller på anden måde forelægges konkurrerende virksomheder, medmindre Tønnesen skriftligt har accepteret dette.

Priser og betalingsbetingelser

Hvis ikke andet er aftalt skriftligt, vil pris altid være at regne iflg. Tønnesens prisliste på leverings-tidspunktet. Betalings-betingelser er netto kontant, hvis andet ikke er skriftligt aftalt. Køber er ikke berettiget til at foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have hos Tønnesen fra andre handelsforhold, der ikke udspringer af samme ordrebekræftelse eller bestilling. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalingen på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.

Ved ordre under kr. 300,00 ex. moms tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 100,00 ex. moms. Ved betaling senere end forfaldsdato betales rente 1% pr. mdr.fra fakturadato, dog minimum kr. 100,00. Såfremt betaling ikke finder sted senest på forfaldsdagen er Tønnesen berettiget til at beregne rykkergebyr med kr. 100,00 pr. udsendt rykkerskrivelse.

Levering/mængde

Ved levering af standardvarer vil minimumslevering være Tønnesens til enhver tid gældende mængde for standard-oplægning pr. rulle, pose etc. Ved levering af ordre-producerede varer kan de af Tønnesens bekræftede mængder afvige med +/- 10%. Den opgivne leveringstermin angiver tidspunktet for varens afsendelse fra vort lager. Tønnesen påtager sig ikke noget ansvar eller erstatning for manglende opfyldelse af forpligtelser som følge af leverings-hindringer, vanskeligheder eller forsinkelser, herunder forsinkelser fra Tønnesens leverandør eller disses samhandelspartnere. Endvidere kan Tønnesen ikke gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser som følge af force majeure, hvorved forstås anses krig, oprør, borgerlige uroligheder, myndighedsindgreb, eksport- og importforbud, ildsvåde strejke, lockout, blokade og andre arbejdskonflikter og naturkatastrofer. Denne opregning kan ikke anses for udtømmende men omfatter alle forhold, der ikke direkte kan tilskrives Tønnesen og Tønnesens håndtering af ordren.

Tønnesen kan, i tilfælde af købers misligholdelse, vælge at hæve aftalen, helt eller delvist og er berettiget til at foretage dækningssalg. Ethvert tab som Tønnesen måtte lide på grund af købers misligholdelse kan kræves erstattet hos køber.

Anfordringsordre

Tønnesen forbeholder sig ret til at fremsende og fakturere varer tilhørende anfordringsordre, ved slutning af bekræftet anfordrings datos udløb, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem parterne inden anfordringsdatoen.

Annullering, ændring og returnering m.v.

Indgåede aftaler om køb af Tønnesen produkter kan ikke ændres af køber, ligesom køber ikke kan returnere leverede varer. Enhver ændring i aftale skal ske med skriftlig accept fra Tønnesen for at kunne gøres gældende af køber. Der beregnes et gebyr på kr. 250,00, ved en hver ændring i aftalen/ ordren.

Ejendomsforhold

Det købte forbliver Tønnesens ejendom, indtil betaling har fundet sted.

Reklamationer over fejl eller mangler

Det påhviler køberen straks efter modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse/ test af de leverede varer. Såfremt en vare ikke er i overensstemmelse med faktura skal der ske skriftligt specificeret reklamation vedlagt dokumentation. Enhver reklamation skal være modtaget hos Tønnesen senest 8 dage efter varens levering.

Enhver mulighed for reklamation for mangler, der ikke kunne afdækkes ved undersøgelse/ test ved varens modtagelse bortfalder 3 måneder efter at levering har fundet sted. Køber kan således ikke foretage påberåbe sig fejl eller mangler ved varen efter denne tidsfrist.

Returnering af en vare i forbindelse med en reklamation kan ikke ske uden forudgående skriftlig accept af Tønnesen. Tønnesen er berettiget til efter eget valg enten at bytte den mangelfulde varer med en mangelfri, omarbejde/reparere varen eller efter Tønnesens valg på anden måde afhjælpe manglen.

Reklamationsretten fortabes ved videreforarbejdning til andet end nødvendige undersøgelse/ test.

Erstatning ved fejl eller mangler

Tønnesens erstatningspligt ved mangelfulde eller forsinkede leverancer kan ikke overstige det leveredes værdi.

For driftstab, avancetab eller andet indirekte tab incl. tab overfor 3.mand) som følge af leveringsforsinkelse, er Tønnesen ikke ansvarlig.

Tvist

Eventuelle uoverensstemmelser, der ikke kan bilægges parterne imellem, skal afgøres ved Københavns Byret ved anvendelse af dansk ret.